Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Bijstandsbode.nl november 2017 online

Vandaag is de Bijstandsbode.nl van november (editie 46) online gegaan, met een Opinie van mr. Hans Nacinovic over 'Spelen met treintjes'. In de rubriek Achtergrond  vindt u het eerste van een serie artikelen over terugvordering. Met deze maand het (procedurele) verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige terugvorderingsbesluiten. De rubriek Uitgesproken illustreert dat er voor gemeenten twee manieren zijn om de uitgaven aan bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering te beperken: strengere draagkrachtregels en alternatieve financiële hulpverlening. De rubriek Extra bespreekt een rapport over werken met behoud van uitkering via het bedrijf Flextensie. En de Vraag van de maand gaat over aanvullende bijstand voor een 100% arbeidsongeschikte WAO'er. Moet de ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens hulpbehoevendheid worden gekort op de bijstandsuitkering? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd vastgesteld op 1,5% (Stb. 2017, 62707). Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen die een onderhoudsplichtige moet betalen in het geval een gemeente de kosten van bijstand ingevolge Participatiewet op hem verhaalt.

De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2018 (in beginsel) met 1,5% worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering verboden heeft of een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere door de rechter vastgestelde indexering worden gevolgd.

Benadelingsbedrag bij sociale zekerheidsfraude

In PS Documenta, nummer 12 (14 september 2017) is het artikel 'Benadelingsbedrag bij sociale zekerheidsfraude' door mr. H.W.M. Nacinovic verschenen. Download hier het hele artikel.

Tamara van Ark beëdigd als nieuwe Staatssecretaris van SZW

Nieuwsbericht DL Media 26 oktober 2017 - Op 26 oktober is Tamara van Ark (VVD) beëdigd als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor haar benoemding als Staatssecretaris was zij sinds 2010 lid van de Tweede Kamer en sinds 1012 vicevoorzitter van de VVDfractie. Voor haar Kamerlidmaatschap was zij wethouder in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en Zuidplas.
Als staatssecretaris is zij verantwoordelijk voor de Participatiewet en de re-integratie in de arbeidsmarkt. Haar volledige portefeuille behelst:

 • Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum
 •  Wajong
 •  Kindregelingen
 •  Kinderopvang
 •  Armoede en schuldhulpverlening
 •  ANW
 •  ESF
 •  Re-integratie
 •  SVB
 •  SZW-domein Caribisch Nederland
 •  Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 •  Discriminatie arbeidsmarkt
 •  Arbeidsomstandigheden
 •  Inspectie en toezicht

Foto: Ministerie van SZW

Bijstandsbode.nl oktober 2017 verschenen

Vandaag is de 45e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met deze maand Extra aandacht voor het Regeerakkoord 2017-2021. In de rubriek Achtergrond een artikel van mr. Hans Nacinovic over Domicilie; kunnen evacués uit Sint Maarten aanspraak maken op bijstand in Nederland? Verder in de rubriek Uitgesproken een uitspraak over een pandververbod door mr. drs. Marije Otte. De vraag van de maand oktober gaat over een cliënte die vrijwillig afziet van haar bijstandsuitkering, hoewel ze daar gezien haar financiële situatie wel nog recht op heeft. Hoe ga je daar als college mee om? En tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over niet-kunners, niet-willers en werk. Er is werk aan de winkel voor de nieuwe regering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl september 2017 verschenen

Op woensdag 13 september is de 44e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Deze maand zijn twee gastredacteuren bereid gevonden hun kennis te delen. In de rubriek Extra vraagt mr. Eva Nieuwenhuizen zich af of het individualiseringsbeginsel uitkomst kan bieden in situaties waarin het aannemen van een gezamenlijke huishouding tussen nog gedwongen samenwonende ex-gehuwden onredelijk is. In de rubriek Achtergrond bespreekt Ingeborg Lunenburg een opmerkelijk oordeel van de Rechtbank Overijssel over bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015. In de rubriek Uitgesproken valt te lezen hoe een woningeigenaar die bijstand aanvraagt ongewild tussen twee (huis)vuren klem kan komen te zitten. De Vraag van de maand september gaat over de verkoop van puppy's. Moet de opbrengst daarvan in zijn geheel op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht, of mag de bijstandsgerechtigde eerst zijn kosten aftrekken?  Mr. Hans Nacinovic sluit de editie af met een pleidooi voor het (opnieuw) wettelijk verankeren van de categoriale bijzondere bijstand voor kindpakketten. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

Bijstandsbode.nl juli 2017 verschenen

Op maandag 10 juli is de Bijstandsbode.nl van juli 2017 verschenen. In de rubriek Extra is een overzicht van de per 1 juli geldende kostendelersnorm en jongerennormen opgenomen. In de rubriek Uitgesproken brengt mr. drs. Marije Otte een casus donder de aandacht die bewijst dat mensen met een bijstandsuitkering helemaal niet werkschuw zijn. De positieve instelling van de belanghebbenden in deze zaak strekte helaas niet zo ver dat ze ook de gemeenten van hun activiteiten op de hoogte stelden. In de rubriek Achtergrond beschrijft mr. Hans Nacinovic het tweede deel over bijstand en detentie. In deze editie wordt de uitsluitingsgrond van artikel 13 lid 1 onder b Participatiewet onderzocht: het zich onttrekken aan detentie. Verder de vraag van de maand juli over een jongere die zich voor de tweede keer in een half jaar meldt voor bijstand. Is dit een nieuwe melding met een nieuwe zoekperiode?  En tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over de Rotterdamse werkbonus. Is dit de beste oplossing om meer mensen aan het werk te krijgen? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

Bijstandsbode.nl juni 2017 online
Op 13 juni is de 41e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Uitgesproken aandacht door mr. drs. Marije Otte voor participatieplaatsen en additionele werkzaamheden. Wat zijn eigenlijk additionele werkzaamheden? In de rubriek Achtergrond onderzoekt mr. Hans Nacinovic hoe het zit met bijstand en detentie. In deze editie wordt ingezoomd op de uitsluitingsgrond 'rechtens zijn vrijheid ontnomen'. Wanneer is daarvan sprake en wat zijn de grenzen? Verder heeft de redactie deze maand in de rubriek Extra samengevat welke - beperkte - uitzonderingen er per 1 juni 2017 gelden op de inlichtingenplicht voor bijstandsgerechtigden. De vraag van de maand juni gaat over aanvullende bijzondere bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar. Hebben zij daar wel recht op, als ze - door hun weigering om naar school te gaan - geen recht hebben op algemene bijstand?  Mr. Hans Nacinovic sluit deze maand de Bijstandsbode.nl af met zijn Opinie over experimenten in de bijstand. Wethouders die denken daarbij buiten de lijntjes van de Participatiewet te mogen kleuren, kunnen wel eens van een koude kermis thuiskomen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl mei 2017 verschenen
Op 11 mei is de 40e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond een artikel van mr. Hans Nacinovic over de regeling voor bijstandsverlening aan dak- en thuislozen. Mr. drs. Marije Otte gaat in de rubriek Uitgesproken in op de uitspraak van de CRvB over het onderwerp 'Naar school vanuit de bijstand'. De Vraag van de maand gaat deze maand over ontvankelijkheid van bezwaar. Verder wordt in de rubriek Extra een overzicht gegeven van de belangrijkste woordvoerders met betrekking tot de participatiewet van de verschillende politieke partijen. Tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over sociale werkplaatsen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl april 2017 verschenen
Vandaag is de 39e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. drs. Marije Otte over het beschikken over het vermogen van minderjarigen. In de rubriek Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op de uitspraak van de CRvB waarna iemand zijn schaapjes niet meer op het droge heeft. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over Kindpakketten en de Vraag van de maand over iemand die bijstand heeft aangevraagd en een opleiding gaat volgen per 1 september. Verder staat in de rubriek Extra de vraag centraal: Draagkrachtregels bijzondere bijstand op de schop?. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl maart 2017 verschenen
Op 8 maart is de 38e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. Hans Nacinovic over het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet. In de rubriek Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op de consequenties van bijstand als vangnet, waardoor ook spaargeld van kinderen niet veilig is. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over 'vakantietoeslag in de bijstand?' en de Vraag van de maand over de mogelijkheid van een second opinion indien men het niet eens is met een re-integratietraject. Bovendien een Extra met de standpunten over bijstand van de grootste politieke partijen op een rijtje, nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl februari 2017 online
Op 13 februari is de Bijstandsbode.nl van februari 2017 online gegaan, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. drs. Marije Otte over bijstand en een eigen (koop)huis. De rubriek Uitgesproken gaat in op een uitspraak van de CRvB over medicinale canabis, waarvoor in principe geen bijzondere bijstand mogelijk is. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over de arbeidsgeschikte arbeidsongeschikte en de Vraag van de maand over recente ontwikkelingen bij het gelijkstellen met gehuwden bij ongehuwd samenwonenden waarbij sprake is van zorgbehoefte. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl januari 2017 verschenen
De Bijstandsbode.nl van januari 2017 is verschenen met Achtergrond van mr. Hans Nacinovic over 'Geen bijstand voor uitreizigers' en de Vraag van de maand over iemand die niet in bezwaar is gegaan tegen de oplegging van zijn re-integratietraject, maar wel later bij onvoldoende meewerken aan het traject in bezwaar gaat tegen de geschiktheid van het traject. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB over een kunstenares die geen bijstand maar een boete krijgt. En bovendien deze maand een Opinie 'De techniek staat voor niets (2)' van mr. Hans Nacinovic -als vervolg op een eerder opinie- waarin hij nogmaals pleit voor aanpassing van de wet met betrekking tot het gebruik van technische hulpmiddelen bij opsporing van bijstandsfraude. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Zie het Archief voor de oudere berichten.

Tweets


Neem contact op
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl